Kıyıköy Belediye Başkanlığı


 

STRATEJİ ÇALIŞMALARI

İŞÇİ ALIM İLANI (CANKURTARAN)

İŞÇİ ALIM İLANI (CANKURTARAN)

İLAN

 

 

KIRKLARELİ İLİ, VİZE İLÇESİ, KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

“BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞMALARI”

BELEDİYE ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK ÜÇ PERSONELDE

ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 

 

GENEL ŞARTLAR

 

1)  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

     Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin       

      Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2)  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin

     işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

     casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

     kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

     kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

     ve Arşiv Güvenlik Soruşturması olumlu olmak.

3)  Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

4)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5) 18 yaşını tamamlamış olmak,

6)  Emekli, malul, aylığı almamak.

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

(İki Kişi Cankurtaran)

 

  1. İlkokul mezunu olmak,
  2. Müracaat tarihinden altı ay önce Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Kıyıköy Beldesinde ikamet etmek,
  3. Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi onaylı “ Cankurtaran” kurs bitirme belgesinin aslını kuruma ibraz etmek.

 

 

 

 

BAŞVURU BİLGİLERİ                                   :

 

Başvuru tarihleri : 04.06.2018 – 06.06.2018

Çalışma süresi   : 3 Ay

Başvuru Yeri       : Kıyıköy Belediye Başkanlığı

Önceki SayfaAnasayfa